Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Z naszej galerii ...

Użytkownicy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Odwiedziło nas:

RAZEM WSZYSTKICH WIZYT: 46857
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
123
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
Duchowa adopcja Drukuj
Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą - (zwaną potocznie aborcją).
 1. Co to jest duchowa adopcja?

  Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
  Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

 2. Jakie mofgą być dodatkowe postanowienia?

  Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).

 3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

 4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?

  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

 5. Jakie są owoce duchowej adopcji?

  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

 6. Kto może podejmować duchową adopcję.

  Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

 7. Ile razy można podjąć duchową adopcję?

  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

  Tak.

 9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

 10. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?

  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

 11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

 12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

 13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

 14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

 15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?

  Tak.

 16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

 17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

  Tak. Mogą podejmować prywatnie.

 18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

  - pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,

  - uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,

  - skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

   

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."


Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 • - odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

 • - codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

 • - przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:

  • ....................


Modlitwa codzienna - formuła

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


JEST:

 • - modlitwą w obronie poczętego życia

 • - osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

 • - pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

Drodzy bracia i siostry - obecnie na całym świecie odbywa się na masową skalę, rzeź najbardziej niewinnych istot ludzkich - dzieci żyjących pod sercami swoich matek. Każdego roku w wyniku spędzania płodu (tak nazywało się przez wieki to zbrodnicze działanie - dziś dla zmiękczenia nazwy i zbrodni nazywa się to aborcją) ginie na całym świecie kilka milionów niewinnych istnień ludzkich. Od II wojny światowej do dziś zginęło więcej dzieciątek niż liczba ofiar I i II wojny światowej łącznie. Krzyku tych dzieci nie słychać wśród nas, gdyż nie dane im jest narodzić się na ten świat. Giną w klinikach i szpitalach całego świata każdego dnia. Obecnie prawie wszystkie rządy państw całego świata w swoich przepisach ustawodawczych nazywają zabójstwo dziecka w łonie matki "prawem człowieka ". Taka jest rzeczywistość. Wielu z nas, nie uświadamia sobie jaka straszna zbrodnia dzieje się tuż obok nas. Często za naszym przyzwoleniem a na pewno przy naszej kompletnej ignorancji tego faktu. Pewnego dnia Pan zapyta nas cośmy uczynili w tej sprawie. Czy przypadkiem nie grzeszymy zaniedbaniem? Czy wolimy nie widzieć i nie słyszeć tego co sie dzieje ?

Od dziś i ty możesz być prawdziwym obrońcą życia

31 marca 2016 r. o godzinie 19.00, w parafii Błogosławionego Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni, podczas Mszy św. będzie można złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Zapraszamy.

Bracie i siostro Ty również możesz uratować jedno cenne życie!

Nie tłumacz sobie że nie dasz rady, albo nie masz czasu - Bóg hojnie obdarzy Cię swoją łaską i wytrwasz w dobrym postanowieniu. Pomóż Bogu zbawiać dusze !

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS